Circling the Lion's Den

Surveillance glossary

Government agencies involved in surveillance activities:

 • GRU Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravleniye – Main Intelligence Directorate of the General Staff
 • MVD Ministerstvo Vnutrennikh Del the Interior Ministry
 • FSB Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti Federal Security Service
 • SVR Sluzhba Vneshnei Razvedki Foreign Intelligence Service
 • FTS Federalnaya Tamozhennaya Sluzhba Customs and Excise
 • FSKN Federalnaya Sluzhba po Kontrolu za oborotom Narkotikov Federal Anti-drug Agency
 • FSIN Federalnyaya Sluzhba Ispolnenia Nakazaniy Federal Prisons Service FSO Federalnaya Sluzhba Okhrani Federal Protective Service

FSB departments responsible for surveillance operations:

 • UOTM TsIB
 • 16 Center
 • Upravlenie Operativno-Technicheskikh Meropriyatiy the Directorate of Operational Technical Measures (eavesdropping and interception)
 • Center Informatsionnoi Bezopasnosti The Centre for Information Security (monitoring, intelligence operations and interception in the Internet and social networks)
 • Center Radioelectronnoy Razvedki na Sredstvakh Svyazi TcRRSS the Sixteenth Centre for Radio-Electronic Intelligence on Communications (electronic intelligence ELINT)
Interior Ministry departments responsible for surveillance operations:
 • Upravlenie K BSTM
 • Operatino-Poiskovoe UpravlenieOPU the Directorate of Search and Operations (surveillance, eavesdropping)
 • Upravlenie K Byuro Specialnikh Technicheskikh Meropriatiy the K Directorate within the Bureau of Special Technical Measures (investigations of cybercrimes)
Federal Prisons Service department responsible for surveillance operations:

 • Upravlenie L Upravlenie Operativno-Technicheskikh I Poiskovikh Meropriatiy the L Directorate of Operative-Technical and Search Measures (eavesdropping and interception)
 • Federal Antidrug Agency department responsible for surveillance operations:
 • DOO Departament Operativnogo Obespechenia Department Of Operations Support (eavesdropping and interception)
Foreign Intelligence Service department responsible for surveillance operations:

 • UO Upravlenie Operativnoi Techniki the Directorate of Operative Technics (eavesdropping)
 • Customs Service departments responsible for surveillance operations:
 • UTRD Upravlenie Tamozhennikh Rassledovaniy I Doznania the Directorate of Customs Investigations and Inquiry ((coordination of eavesdropping and interception)
 • RTURBOTI Regionalnoie Tamozhennoe Upravlenie Radioelectronnoy Bezopasnosti Obektov Tamozhennoy Infrastructuri Regional Customs Directorate of Radio-Electonic Secruity of the Objects of Customs Infrastructure (legal interception)

Federal Protective Service department responsible for surveillance operations:

 • OTU SITO Operativno-Technicheskoye Upravlenie Sluzhbi Inzhenerno-Technicheskogo Obespechenia Operational Technical Directorate of the Service of Engineering Technical Support.

Key vocabulary:

 • SORM Systema Operativno-Razisknikh Meropriatiy System of Operative-Search Measures on Communications (legal interception)
 • Perechvat Interception
 • Proslushka Eavesdropping
 • GAP Glubokiy Analiz Paketov (deep packet inspection)
Agentura.Ru October 2012